THƠ Tập thơ Lê Minh Quốc, Đoàn Tuấn - ĐẤT BÊN NGOÀI TỔ QUỐC - Thơ ĐOÀN TUẤN

Lê Minh Quốc, Đoàn Tuấn - ĐẤT BÊN NGOÀI TỔ QUỐC - Thơ ĐOÀN TUẤN

Mục lục
Lê Minh Quốc, Đoàn Tuấn - ĐẤT BÊN NGOÀI TỔ QUỐC
LÊ MINH QUỐC giới thiệu ĐOÀN TUẤN
TUỔI 18
MẸ VÀ HÒM THƯ CON
TÔLLÊ SÁP ĐÊM 5 THÁNG MỘT NĂM 1979
ĐẤT BÊN NGOÀI TỔ QUỐC
LÍNH TRÁNG
LÁ MỤC
HOÀNG HÔN ĐỨC LẬP
ĐƯỜNG LÍNH
SAU MÀU XANH LÁ
VẬN ƠI!
AN-LUNG NĂM 1981
ĐIẾU THUỐC
CƠN KHÁT VÀ TIẾNG GÀ RỪNG
ĐÊM ẤY CHÚNG TÔI NGHE LỜI RU BỖNG SỢ
MƯA
ĐÊM Ở RỪNG NGHE THƠ
MỘT NÉT LÀNG
TIẾNG NGÀY MỚI BÌNH YÊN
TỐI THỨ BẢY
CHIẾC KHĂN RẰN KHƠ-ME
KHÚC DÂN CA TRÊN ĐIỂM TỰA
MIẾNG TRẦU PHUM CHOĂMSRE
HẾT NƯỚC CẤM NHÌN
DẢI ĐỒNG BẰNG THƯƠNG NHỚ
GIẤC NGỦ
BÀI THƠ KHÔNG VIẾT NHÁP
TÌM BẠN
NGÀY TÔI RỜI MẶT TRẬN
KÍNH GỬI SƯ ĐOÀN 307
TRỜI SAO
KỶ NIỆM NGÀY NHẬP NGỦ
ĐOÀN TUẤN giới thiệu LÊ MINH QUỐC
ĐẤT NƯỚC VÀ NGƯỜI LÍNH
ĐỀ TỰA THƠ MÌNH
NGỦ ĐẤT
NHẬT KÝ MỘT NGÀY
BINH NHẤT
ĐỌC LẠI TRUYỆN KIỀU
NHỮNG MÙA KHÔ TRONG TRÍ NHỚ
UDAĐAO 1979
MÙA TRĂNG PHUM GIỀNG
GẶP Ở ĂNGCO VÁT
CHUYỆN TRÒ CÙNG VÁCH ĐÁ
ANGLUNGVENG 1980
MẸ
TRỞ LẠI NƠI ĐÓNG QUÂN
ĐÊM Ở RỪNG CHOANSAN
VIẾT TỪ AN-LUNG-VENG
ĐỌC “BẠCH VÂN THI TẬP” NĂM 1977
VIẾT TỪ CÁNH RỪNG ĐÔNG BẮC CĂMPUCHIA
DỖ GIẤC NGỦ
TRÊN ĐƯỜNG RA TUYẾN TRUỚC
NHỮNG LIỆT SĨ TRINH TIẾT
BÀI THƠ VỀ HOA CÚC
MÙA XUÂN
ĐỨNG TRƯỚC NGHĨA TRANG SVAY RIENG
TRÒ CHUYỆN VỚI CỎ
ĐÊM TRÚ QUÂN Ở XAM CÔNG THMÂY NHỚ HÀN MẶC TỬ
TRÊN ĐƯỜNG VỀ NƯỚC UỐNG RƯỢU Ở STUNG TRENG
TRỜI ĐỪNG VỘI SÁNG
HOÀI NIỆM CÁNH RỪNG
NHỊP THỞ ‘MỘT- HAI”
CƠN SỐT
ĐỒNG ĐỘI
ĐÊM HẠNH NGỘ
GIẤC MƠ XANH
TRONG MƠ ÁO LÍNH
HỒI TƯỞNG TUỔI HAI MUƠI
TRƯA NAY
ĐẾN HÀ NỘI NHỚ BẠN THỜI ĐI BỘ ĐỘI
THƠ MỪNG NHÀ MỚI
NHỮNG NGÀY LÀM THƠ
Thơ ĐOÀN TUẤN
Tất cả các trang
MỤC LỤC

 

Lời thưa

Thơ ĐOÀN TUẤN

Tuấn ơi! tuổi trẻ của chúng mình (Lê Minh Quốc giới thiệu)

Tuổi l8

Mẹ và hòm thư con

Tollê Sáp đêm 5-1-1979

Đất bên ngoài Tổ quốc

Lính tráng

Lá mục

Hoàng hôn Đức Lập

Đường lính

Sau màu xanh lá

Vận ơi!

Anlung năm 81

Điếu thuốc

Cơn khát và tiếng gà rừng

Đêm ấy chúng tôi nghe lời ru bỗng sợ

Mưa

Đêm ở rừng nghe thơ

Một nét làng

Tiếng ngày mới bình yên

Tối thứ Bẩy

Chiếc khăn rằn Khơme

Khúc dân ca trên điểm tựa

Miếng trầu phum Choăm Sre

“Hết nước cấm nhìn”

Dải đồng bằng thương nhớ

Giấc ngủ

Bài thơ không viết nháp

Tìm bạn

Ngày tôi rời mặt trận

Kính gửi sư đoàn 307

Trời sao

Kỷ niệm ngày nhập ngủ

 

 Thơ LÊ MINH QUỐC

 

Trên những nẻo đường chiến tranh (Đoàn Tuấn giới thiệu)

Đất nước và người lính

Đề tựa thơ mình

Ngủ đất

Nhật ký một ngày

Binh nhất

Đọc lại Truyện Kiều

Những mùa mùa khô trong trí nhớ

Uzađao 1979

Mùa trăng phum Giềng

Gặp ở Angko Vát

Trò chuyện cùng vách đá

Anglungveng 1980

Mẹ

Trở lại nơi đóng quân

Đêm ở rừng Choansan

Viết từ Anglungveng

Đọc “Bạch Vân thi tập” 1977

Viết từ cánh rừng Đông Bắc Campuchia

Dỗ giấc ngủ

Trên đường ra tiền tuyến

Những liệt sĩ trinh tiết

Bài thơ về hoa cúc

Mùa xuân

Đứng trước nghĩa trang Svâyriêng

Trò chuyện với cỏ

Đêm trú quân ở Xam Công Thmây nhớ Hàn Mặc Tử

Trên đường về nước  uống rượu ở Stung reng

Trời đừng vội sáng

Hoài niệm cánh rừng

Nhịp thở “một - hai”

Cơn sốt

Đồng đội

Đêm hạnh ngộ

Giấc mơ xanh

Trong mơ áo lính

Hồi tưởng tuổi 20

Đến Hà Nội nhớ bạn thời đi bộ đội

Thơ mừng nhà mới

Những ngày làm thơ

Chia sẻ liên kết này...Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com