minhquoc » 1am - Th07 15, 2013
Bởi là thơ Từ album "Khúc hát ngàn năm" của Phạm Châu...

Video Comments

Add comment