NGUYỄN THỊ BÍCH THOA: LÁ BÙA

 

images_LA_BO_DE


Về chùa nhặt lá bồ đề

Hong khô cánh mỏng vân vê làm bùa


Bùa này buông bỏ hơn thua

Bỏ sầu ghét hận ganh đua dối lừa


Bùa này tìm ngọt trong chua

Tìm vui trong khoảng thiếu thừa trần gian


Lá xanh hôm trước đã vàng

Nghênh ngang âu cũng nghênh ngang một thời


Về chùa nhặt chiếc lá rơi

Ta cười cõi mộng

Ngồi phơi...

Lá bùa.


N.T.B.T

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson