U.S. Mission to Vietnam’s LGBT Grant Announcement

 

RtinvuiRR

PRESS RELEASE:

U.S. Mission to Vietnam’s LGBT Grant Announcement

The U.S. Mission to Vietnam is pleased to announce the launch of the 2014 Competition for Grants to Advance the Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Persons (LGBT Grants).

This competitive program offers grants of up to $24,000 to support local civil society organizations working to advance the human rights of LGBT persons.  Proposals (in English) are due by March 10, 2014.

APPLICATION GUIDELINES:

Aiming to bring additional attention and resources to LGBT issues through initiatives developed by local and national civil society organizations, including academic institutions and coalitions/networks, awards may range from $5,000-$24,000 and the maximum duration of each project is 18 months.

Focusing on combating discrimination, violence, and imprisonment, competitive applications should include need-based ideas that address new opportunities, react to immediate situations, and highlight specific needs; and/or they should be ideas or concepts that address policy objectives that result in advancement of equality and protection for LGBT persons.

The following types of activities are NOT encouraged to be included in the proposals:
•    Stand-alone conferences and onetime events
•    Pride Parades
•    Art projects
•    Activities on Marriage Equality

Please see attached for the application form and send an electronic version of your proposal (in English) to the U.S. Mission in Vietnam at Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (for organizations in provinces from Quảng Trị to the north of Vietnam) and Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (for organizations in provinces from Thừa Thiên-Huế to the south of Vietnam) by 17:00, March 10, 2014.

For further inquiries, please contact us at Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (for inquiries from provinces from Quảng Trị to the north of Vietnam) and Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (for inquiries from provinces from Thừa Thiên-Huế to the south of Vietnam).

# # #


THÔNG CÁO BÁO CHÍ:


Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo Cơ hội Tài trợ cho các Dự án Hỗ trợ LGBT

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam xin trân trọng thông báo về cơ hội tài trợ trong năm tài khóa 2014 cho các dự án hỗ trợ các quyền đối với cộng đồng người đồng tính nữ, người đồng tính nam, song tính luyến ái, hoán tính/chuyển đổi giới tính (LGBT).

Chương trình cạnh tranh này sẽ tài trợ tối đa US$24.000 để hỗ trợ cho các hoạt động của những tổ chức dân sự nhằm ủng hộ các quyền dành cho cộng đồng LGBT.  Đề xuất xin hỗ trợ (bằng tiếng Anh) cần nộp trước ngày 10 tháng 3 năm 2014.

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ ĐẾ ÁN:

Nhằm tăng sự quan tâm và nguồn lực để giải quyết các vấn đề liên quan đến LGBT thông qua những dự án do các tổ chức xã hội dân sự tại địa phương cũng như toàn quốc đề xuất và thực hiện, bao gồm cả những tổ chức và các mạng lưới/cộng đồng mang tính giáo dục, những khoản viện trợ có thể được duyệt từ 5,000-24,000 đô-la Mỹ, với tổng thời gian dự án không vượt quá 18 tháng.

Chương trình tập trung vào các chủ đề đấu tranh chống lại sự kỳ thị, bạo lực và hình phạt tù, các dự án sẽ mang tính cạnh tranh hơn nếu bao gồm những ý tưởng dựa theo nhu cầu thực tế nhằm đem lại những cơ hội mới, giải quyết những vấn đề trước mắt và nêu rõ những nhu cầu cụ thể; và/hoặc những ý tưởng hoặc khái niệm với mục tiêu chính sách hướng tới sự tăng cường bình đẳng và bảo vệ cộng đồng LGBT.

Những hoạt động sau đây sẽ KHÔNG được khuyến khích đưa vào trong các đề xuất dự án:
•    Những hội thảo đơn lẻ hoặc những sự kiện chỉ xảy ra một lần
•    Diễu hành "tự hào đồng tính" (Pride Parades)
•    Các dự án nghệ thuật
•    Các hoạt động về bình đẳng kết hôn (Marriage Equality)

Vui lòng xem mẫu đề xuất dự án hỗ trợ LGBT năm tài khoá 2014 trong file đính kèm. Vui lòng gửi đề xuất xin hỗ trợ (bằng tiếng Anh) qua email tới địa chỉ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (đối với những tổ chức có dự án tại các tỉnh miền Bắc cho đến tỉnh Quảng Trị) hoặc Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (đối với những tổ chức có dự án tại các tỉnh miền Nam tính từ tỉnh Thừa Thiên-Huế) trước 17:00 ngày 10 tháng 3 năm 2014.

Nếu quý vị có câu hỏi gì, vui lòng gửi câu hỏi về địa chỉ thư điện tử Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (đối với những thắc mắc về dự án tại các tỉnh miền Bắc cho đến tỉnh Quảng Trị) hoặc Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (đối với những thắc mắc về dự án tại các tỉnh miền Nam tính từ tỉnh Thừa Thiên-Huế).

 

(nguồn: Đại sứ quán Hoa Kỳ)

Chia sẻ liên kết này...

trinhduyson